Our Confessions

BOIPOLELO BJA TUMELO YA BAAPOSTOLA

Ke dumela go Modimo Tate yo maatla ka moka, mohlodi wa legodimo le lefase. Ke dumela le go Jesu Kriste Morwa wa gagwe motswalwanoši, Morena wa rena, yo a amogetšwego go Moya o Mokgethwa.

A belegwa ke Maria kgarebe, a hlokofatšwa mehleng ya Pontio Pilato, a bapolwa sefapanong, a hwa, a bolokwa, a fologela heleng, a tsoga bahung ka letšatši la boraro, a rotogela legodimong,

Gomme o dutše letsogong le letona la Modimo, Tate yo maatla ka moka, mo a tlogo boa gona go tlo ahlola ba ba phelago le ba ba hwilego. Ke dumela le go Moya o Mokgethwa, le Kereke e kgethwa ya bohle, le tshwaragano ya bakgethwa, le tebalelo ya dibe, le tsogo ya mmele, le bophelo bjo bo sa felego.

AMEN

THE APOSTLES CREED

I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth.

I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried; he descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.

IMvumo yeNkolo yabaPhostoli

Ngiyakholwa kuNkulunkulu, uYise, uSomandla, uMdali wezulu nomhlaba. nakuJesu Krestu, iNdodana yakhe ezelwe yodwa, iNkosi yethu. Owamukelwa kuMoya oNgcwele, wazalwa yintombi uMariya. Wahlupheka kuPontiyu Pilatu, wabethelwa esiphambanweni, wafa wembelwa, wehlela esihogweni. Ngosuku lwesithathu wabuye wavuka kwabafileyo; wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, uYise, uSomandla; lapho eyakuvela khona, uzothetha amacala abahleziyo nabafileyo. Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele; ngiyakholwa kulo ibandla likaKrestu, elingcwele, elisezizweni zonke, elingukuhlangana kwabangcwele. Ngiyakholwa kukho ukuthethelelwa kwezono. nakukho ukuvuka komzimba. nakukho ukuphila okuphakade.

AMEN

Send us an email

* Please fill all required form field, thanks!